Với đa số cánh hoa, giấy với nhụy bao gồm sẵn từ nhãn sản phẩm HANA, chúng ta cũng có thể học theo hướng dẫn để dứt bức tranh vào 2-4 tiếng. 


Abqqh8Atqi1k-5G513w" alt="*">